Direct la continutul paginii »

Promotie august 2011

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOtIONALE DESFASURATA IN PERIOADA 1 - 31 AUGUST 2011

Organizatorul campaniei

Campania promotionala (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de SC FAST NET PROMOTION SRL cu sediul social in Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 73, bl. 5, ap. 135, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6693/2008, CIF 23715799, denumita in continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe siteul www.e-oferta.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Campania se desfasoara sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.e-oferta.ro.

Posibilitatea castigarii, in mod aleatoriu, de catre participantii la campanie, a premiilor ce fac obiectul acesteia, este adusa la cunostinta potentialilor cumparatori ai produselor participante, astfel cum sunt acestea definite in prezentul document, inaintea achizitionarii acestor produse, acestia fiind informati despre prezentul Regulament. Din momentul achizitionarii produselor, participantii vor putea fi informati daca le-au fost atribuite premiile ce fac obiectul campaniei, urmand procedura de inregistrare mentionata mai jos.

Aria de desfasurare a Campaniei: Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

Durata Campaniei: Perioada de desfasurare a Campaniei este 1 august 2011 - 31 august 2011.

Produse participante. Produse participante sunt acele produse care, daca sunt achizitionate in conditiile de mai jos, dau posibilitatea cumparatorilor sa aiba sansa de a castiga premiile mentionate in Regulament. Produselele participante la aceasta Campanie sunt pachetele de promovare online care se regasesc la adresa: http://www.e-oferta.ro/info.php . Produsele participante pot fi achizitionate de la partenerii autorizati ai Organizatorului.

Dreptul de participare: Campania se adreseaza persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani si persoanelor juridice, cu domiciului sau sediul social in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti") . Nu vor putea participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai partenerilor autorizati ai Organizatorului, precum si sotii si rudele de gradul I ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Mecanismul Campaniei: Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de Participant a unuia sau mai multor pachete de promovare din categoria produselor participante si inregistrarea completa si corecta pe website-ul www.e-oferta.ro . Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. in cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Premiile Campaniei: Premiile Campaniei constau in pachete de promovare de tipul celui achitat de cumparator la inscrierea in campanie. Valoarea estimata a unui premiu este de 104 euro pentru participantii cu Promo 100, 188 euro pentru participantii care au ales pachetul Promo 300 si 276 euro pentru participantii la promotie care au optat pentru Promo 500. Valoarea totala a premiilor variaza in functie de pachetele pentru care opteaza participantii, pana la maxim 2760 euro. Numarul maxim de premii este de 10. Numarul final de castigatori se va calcula ca procent de 20% din totalul participantilor, neputand sa depaseasca numarul maxim de premii disponibile.

Acordarea Premiilor: Premiile se vor acorda dupa validarea datelor inscrise de Participant pe site-ul www.e-oferta.ro. In acest sens, Organizatorul va contacta castigatorul la numarul de telefon inregistrat. Premiile se atribuie doar pe durata de valabilitate a Campaniei.

Taxe si impozite. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Litigii. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

Regulamentul Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii finale, atribuirii premiilor si indeplinirii a obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

Prin inscrierea in promotie si bifarea casutei corespunzatoare din formularul electronic de inscriere, participantii declara ca sunt de acord ca datelel lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Prin inscrierea in promotie, participantii au optiunea sa primeasca pe viitor materiale promotionale prin orice mijloace de comuncare (email) din partea Organizatorului. Organizatorului se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de Legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti.

La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 73, bl. 5, ap. 135, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul www.e-oferta.ro