Direct la continutul paginii »

Documentele necesare pentru schimbarea codului caen

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind modificare obiectului de activitate:

1. Cererea de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotãrârea adunãrii generale a asociaþilor acþionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul adiþional la actul constitutiv (original);
3. Actul constitutiv actualizat;
4. Dacã este cazul, certificatul de înregistrare ºi anexa/anexele, în original;
5. Declaraþia-tip pe propria rãspundere (original), semnatã de asociaþi sau de administratori din care sã rezulte, dupã caz, cã: - persoana juridicã nu desfãºoarã, la sediul social, activitãþile declarate, o perioadã de maximum 3 ani (model 1); - persoanele juridice îndeplinesc condiþiile de funcþionare prevãzute de legislaþia specificã în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecþiei mediului ºi protecþiei muncii, pentru activitãþile precizate în declaraþia-tip (model 2), sau, dupã caz, declaraþia-tip (model 3);
6. Dacã este cazul: - avizele prealabile prevãzute de legile speciale (copie); - împuternicire specialã sau avocaþialã pentru persoanele desemnate sã îndeplineascã formalitãþile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciarã de timbru, în original;
- timbre judiciare;
- taxe de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV –a.